Med ”Bonsais Plattform” avser Bonsais websida (www.bonsai.se), Bonsais mobilapplikationer samt Bonsais databaser.

  1. Bakgrund
   1. Detta avtal reglerar tjänster inom personaluthyrning som Dipity Technologies AB, Org nr. 559032-9735 (Nedan: ”Bonsai”) utför åt användare av Bonsais plattform (Nedan: ”Användare” eller ”Användaren”). Avtalet gäller mellan Bonsai och Användare.
   2. Med tjänster inom personaluthyrning avser att Bonsai ställer egen anställd personal eller personal från underleverantör (Nedan: ”Arbetare” eller ”Arbetaren”) till förfogande för Användaren mot ersättning. Användaren har rätt till att använda Arbetaren till de arbetsuppgifter som är specificerade i Uppdragsbeställningen (Se beskrivning nedan). 
  2. Definition av Uppdraget
   1. De arbetsuppgifter, tid och plats, samt andra specifikationer som ingår i Uppdraget (benämnt “Uppdragsbeställningen” eller ”Uppdrag”) är specificerade av Användaren i Bonsais plattform. Uppdragsbeställningen godkänns av Bonsai då Uppdragsbeställningen accepteras genom Bonsais Plattform av de antal Arbetare som Användaren specificerat i Uppdragsbeskrivningen.
  3. Bonsais Skyldigheter
   1. Om Uppdraget accepteras i Bonsais Plattform förbinder sig Bonsai att utföra Uppdraget fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god affärs- och yrkessed samt på ett sådant sätt att bästa resultat uppnås.
   2. Bonsai har inte rätt att representera Användaren (förutom i den mån detta uttryckligen följer av Uppdraget) eller ingå avtal för Användaren räkning.
   3. Bonsai garanterar ej att Uppdragsbeställningen åtas av de antal Arbetare som specificerats i Uppdragsbeställningen.
   4. Bonsai förbehåller sig även rätten att neka Användarens Uppdragsbeställning.
   5. Ej godkänd Uppdragsbeställning utförs ej av Bonsai.
  4. Ersättning
   1. Total kostnad för Användaren anges i samband med att Användaren till fullo har utfört Uppdragsbeställningen.
   2. Godkänt uppdrag kan tas bort senast 24 timmar från Start-tiden i Uppdragsbeställningen genom att man kontaktar Bonsai via e-mail (kontakt@bonsai.se) eller telefon. Efter detta utgår full kostnad enligt Uppdragsbeställningen.
  5. Arbetet och Ansvar
   1. Användaren ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information, instruktioner och annat som bedöms vara väsentligt för att Arbetaren skall kunna utföra sitt Uppdrag.
   2. Användaren har samma ansvar för Arbetaren som för den egna personalen.
   3. Bonsai är ej ansvarig för materiella skador eller andra skador inklusive men ej begränsat till skador i samband med försening av arbete som åsamkas i samband med att Uppdraget utförs.
   4. Ansvar för personskada regleras i svensk lag.
   5. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Bonsai är Bonsais ansvar begränsat till priset för Uppdraget.
   6. Det åligger i Användarens ansvar att följa Arbetsmiljölagen (1977:1160) gentemot Arbetaren, samt i övrigt tillgodose att Arbetaren har en dräglig arbetsmiljö.
  6. Användarens Skyldigheter
   1. Användaren förbinder sig att inte anställa, eller ha affärsmässiga relationer med Bonsais konsulter, utanför detta avtal, inom en period om tjugofyra (24) månader från Uppdragets slut. Detta kan hävas med Bonsais godkännande. Klausulen är ej tillämpbar på konsulter som inte utfört tjänster åt Användaren under detta avtal.
  7. Reklamation
   1. Om Användaren anser brist i Bonsais ansvar gentemot Användaren, efter Bonsai godkänt Uppdragsbeställning skall kunden skriftligen meddela Bonsai inom sju (7) kalenderdagar efter Uppdragsbeställningens slutdatum. Meddelandet skall specificera tydligt vad Användaren anser vara omfattningen av ansvarsbristen.
   2. Användaren skall ge Bonsai rätten att inom skäligtid fullfölja Uppdragsbeställningen innan skadeståndsanspråk riktas mot Bonsai. Vad som är skälig tid skall bedömas utifrån omfattningen av ansvarsbristen.
   3. Användarens rätt till skadestånd är begränsat till priset på Uppdraget. Användarens rätt till skadestånd förverkas om Användaren ej fullföljer enl. 6.1.
  8. Force Majeure
   • Extraordinära händelser, såsom naturkatastrof, krig, försvarsberedskap, upplopp, farsot, strejk, blockad eller lockout, ingripande av myndighet eller andra jämförbara händelser utanför Bonsais kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses fritar Bonsai såväl från att fullgöra ingångna avtal och utfästelser.
  9. Sekretess
   1. Vardera Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som endera Parten erhåller från den andra Parten eller annan i samband med Uppdraget eller som uppkommer i samband med Uppdraget.
   2. Med ”Konfidentiell Information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för
    1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från mottagande Parts sida mot innehållet i detta avtal eller
    2. ) upplysning, som mottagande Part kan visa att mottagande Part redan kände till innan han mottog den från delgivande Part.
   3. Detta innebär att mottagande Part förpliktigar sig att:
    – Enbart använda Konfidentiell Information för att utföra Uppdraget — Behandla Konfidentiell Information som strikt konfidentiell (Gällande transport, förvaring och övrig hantering av Konfidentiell Information)
   4. Sekretessen ska gälla i 5 år från avtalets upphörande.
  10. Avtalets Giltighetstid
   1. Detta Avtal gäller tills vidare.
   2. I händelse av väsentligt kontraktsbrott ska den andra parten ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
   3. Efter avtalstiden ska reglerna om sekretess i § 8 ändå fortsätta att gälla.
  11. Tillämplig Lag
   1. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal
  12. Tvist
   1. Tvister med anledning av detta Avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Industri- och Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.

 

Cookies

bonsai.se använder cookies

En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare.

Vad är cookies?

bonsai.se använder så kallade cookies på webbplatsen. En cookie är en liten datafil med text som sparas i din webbläsare. Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (”session-cookies”). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator eller mobil under en viss tid tills du själv, eller servern som sänt dem, raderar dem. Session-cookies lagras tillfälligt och försvinner när du stänger din webbläsare.

Hur vi använder cookies

Vi använder cookies för att kunna ge dig som besökare bättre service. En del cookies används för att samla statistik om antalet besökare på webbplatserna medan andra används för att inhämta information om vilket operativsystem och vilken webbläsare, samt vilka versioner av dessa, som besökarna använder, hur vår webbplats används och hur vi kan förbättra den, vilka sidor som är populära och mindre populära, etc. Denna information gör det möjligt för oss att utveckla och optimera vår tjänst.

En vanlig missuppfattning om cookies är att det är en sorts virus och att webbplatser med hjälp av cookies kan ta reda på personlig information från en dator eller att cookies är till för att kunna sända skräppost. Ingenting av detta är sant, cookies är bara data.

De flesta webbläsare är inställda för att tillåta lagring av cookies. Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i webbläsarens hjälpfunktion. Om du väljer att stänga av cookies kommer inte Minatjänster.se att fungera så bra som du som användare förväntar dig.

Integritetspolicy

Varför ska jag läsa denna policy?

Denna policy beskriver hur vi på Bonsai Consulting AB samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter.

Vilken information samlar ni in om mig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla en tjänst till dig, det inkluderar:

 • email
 • namn
 • kontaktuppgifter
 • löneuppgifter
 • faktureringsuppgifter
 • cookies och IP-adress

Hur kommer ni använda min information?

Vi behöver veta en del om dig för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation och statistik i linje med denna övergripande policy. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Hur länge kommer du ha min information?

Vi har redovisningskrav som gör att vi behöver hålla en del av din information i upp till 7 år, därefter så kommer den raderas. Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller marknadsföring kommer behållas fram tills den tidpunk du själv väljer att avprenumerera från den.

Med vilka delar ni min information med?

Dina personuppgifter kan komma att hanteras av personal i Sverige, ingen tredje part har tillgång till dina personuppgifter så länge inte lagen kräver att vi delar den.

Vi har rutiner på plats för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i tryggt och säkert enlighet med gällande lagstiftning. Mer information kan du få genom att kontakta oss via e-post.

Vart har du min information?

Din information lagras i datacenter inom den Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU. Om detta sker så används lämpliga skyddsåtgärder och standardiserade dataskyddsbestämmelser som godkänts av EU-kommissionen.

Vad är mina rättigheter?

Rätt till information: Du kan begära att få en kopia på de personuppgifter vi har om dig.
Rätt till rättelse: Vi vill säkerställa att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information rättad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.
Rätt till radering: Du kan begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.
Dataportabilitet: Du kan be oss att flytta dina personuppgifter från vår IT miljö till någon annan, antingen ett annat företag eller till dig. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller
Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot marknadsföring / utskick när som helst. Antingen genom att avprenumerera från meddelandet eller kontakta oss via e-post.
Klagomål: Du kan kan lämna ett klagomål till datainspektionen om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med dataskyddsförordningen.

Hur kan jag använda mina rättigheter?

Om du vill använda någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via e-post som finns längst ned i denna policy. Om du vill lämna ett klagomål till datainspektionen så behöver du kontakta dem.

Uppdateringar till denna policy

Vi kan komma att uppdatera denna policy och kommer då publicera dem på denna webbsida. Denna policy uppdaterades senast den 15 May 2018.

Hur du kan kontakta oss

Om du har några frågor angående denna policy eller hur vi använder din information, eller dina rättigheter så kan du kontakta oss på följande adress:

Bonsai Consulting AB
Arkivgatan 1 
411 34, Göteborg
E-mail: kontakt@bonsai.se