Allmänna villkor

Hem/Allmänna villkor
Allmänna villkor 2017-02-28T16:46:35+00:00

Med ”Bonsais Plattform” avser Bonsais websida (www.bonsai.se), Bonsais mobilapplikationer samt Bonsais databaser.

 1. Bakgrund
  1. Detta avtal reglerar tjänster inom personaluthyrning som Dipity Technologies AB, Org nr. 559032-9735 (Nedan: ”Bonsai”) utför åt användare av Bonsais plattform (Nedan: ”Användare” eller ”Användaren”). Avtalet gäller mellan Bonsai och Användare.
  2. Med tjänster inom personaluthyrning avser att Bonsai ställer egen anställd personal eller personal från underleverantör (Nedan: ”Arbetare” eller ”Arbetaren”) till förfogande för Användaren mot ersättning. Användaren har rätt till att använda Arbetaren till de arbetsuppgifter som är specificerade i Uppdragsbeställningen (Se beskrivning nedan). 
 2. Definition av Uppdraget
  1. De arbetsuppgifter, tid och plats, samt andra specifikationer som ingår i Uppdraget (benämnt “Uppdragsbeställningen” eller ”Uppdrag”) är specificerade av Användaren i Bonsais plattform. Uppdragsbeställningen godkänns av Bonsai då Uppdragsbeställningen accepteras genom Bonsais Plattform av de antal Arbetare som Användaren specificerat i Uppdragsbeskrivningen.
 3. Bonsais Skyldigheter
  1. Om Uppdraget accepteras i Bonsais Plattform förbinder sig Bonsai att utföra Uppdraget fackmässigt, med omsorg och i enlighet med god affärs- och yrkessed samt på ett sådant sätt att bästa resultat uppnås.
  2. Bonsai har inte rätt att representera Användaren (förutom i den mån detta uttryckligen följer av Uppdraget) eller ingå avtal för Användaren räkning.
  3. Bonsai garanterar ej att Uppdragsbeställningen åtas av de antal Arbetare som specificerats i Uppdragsbeställningen.
  4. Bonsai förbehåller sig även rätten att neka Användarens Uppdragsbeställning.
  5. Ej godkänd Uppdragsbeställning utförs ej av Bonsai.
 4. Ersättning
  1. Total kostnad för Användaren anges i samband med att Användaren till fullo har utfört Uppdragsbeställningen.
  2. Godkänt uppdrag kan tas bort senast 24 timmar från Start-tiden i Uppdragsbeställningen genom att man kontaktar Bonsai via e-mail (kontakt@bonsai.se) eller telefon. Efter detta utgår full kostnad enligt Uppdragsbeställningen.
 5. Arbetet och Ansvar
  1. Användaren ansvarar för att tillhandahålla nödvändig information, instruktioner och annat som bedöms vara väsentligt för att Arbetaren skall kunna utföra sitt Uppdrag.
  2. Användaren har samma ansvar för Arbetaren som för den egna personalen.
  3. Bonsai är ej ansvarig för materiella skador eller andra skador inklusive men ej begränsat till skador i samband med försening av arbete som åsamkas i samband med att Uppdraget utförs.
  4. Ansvar för personskada regleras i svensk lag.
  5. Skulle skadeståndsansvar uppstå för Bonsai är Bonsais ansvar begränsat till priset för Uppdraget.
  6. Det åligger i Användarens ansvar att följa Arbetsmiljölagen (1977:1160) gentemot Arbetaren, samt i övrigt tillgodose att Arbetaren har en dräglig arbetsmiljö.
 6. Användarens Skyldigheter
  1. Användaren förbinder sig att inte anställa, eller ha affärsmässiga relationer med Bonsais konsulter, utanför detta avtal, inom en period om tjugofyra (24) månader från Uppdragets slut. Detta kan hävas med Bonsais godkännande. Klausulen är ej tillämpbar på konsulter som inte utfört tjänster åt Användaren under detta avtal.
 7. Reklamation
  1. Om Användaren anser brist i Bonsais ansvar gentemot Användaren, efter Bonsai godkänt Uppdragsbeställning skall kunden skriftligen meddela Bonsai inom sju (7) kalenderdagar efter Uppdragsbeställningens slutdatum. Meddelandet skall specificera tydligt vad Användaren anser vara omfattningen av ansvarsbristen.
  2. Användaren skall ge Bonsai rätten att inom skäligtid fullfölja Uppdragsbeställningen innan skadeståndsanspråk riktas mot Bonsai. Vad som är skälig tid skall bedömas utifrån omfattningen av ansvarsbristen.
  3. Användarens rätt till skadestånd är begränsat till priset på Uppdraget. Användarens rätt till skadestånd förverkas om Användaren ej fullföljer enl. 6.1.
 8. Force Majeure
  • Extraordinära händelser, såsom naturkatastrof, krig, försvarsberedskap, upplopp, farsot, strejk, blockad eller lockout, ingripande av myndighet eller andra jämförbara händelser utanför Bonsais kontroll vilka ej skäligen kunnat förutses fritar Bonsai såväl från att fullgöra ingångna avtal och utfästelser.
 9. Sekretess
  1. Vardera Part förbinder sig att inte för tredje man avslöja konfidentiell information som endera Parten erhåller från den andra Parten eller annan i samband med Uppdraget eller som uppkommer i samband med Uppdraget.
  2. Med ”Konfidentiell Information” avses i detta avtal varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett om upplysningen dokumenterats eller inte, med undantag för
   1. upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott från mottagande Parts sida mot innehållet i detta avtal eller
   2. ) upplysning, som mottagande Part kan visa att mottagande Part redan kände till innan han mottog den från delgivande Part.
  3. Detta innebär att mottagande Part förpliktigar sig att:
   – Enbart använda Konfidentiell Information för att utföra Uppdraget — Behandla Konfidentiell Information som strikt konfidentiell (Gällande transport, förvaring och övrig hantering av Konfidentiell Information)
  4. Sekretessen ska gälla i 5 år från avtalets upphörande.
 10. Avtalets Giltighetstid
  1. Detta Avtal gäller tills vidare.
  2. I händelse av väsentligt kontraktsbrott ska den andra parten ha rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.
  3. Efter avtalstiden ska reglerna om sekretess i § 8 ändå fortsätta att gälla.
 11. Tillämplig Lag
  1. Svensk lag skall tillämpas på detta avtal
 12. Tvist
  1. Tvister med anledning av detta Avtal skall avgöras slutligt i enlighet med Göteborgsklausulerna, Västsvenska Industri- och Handelskammarens Förtroenderåds regler om medling och skiljeförfarande.